คณาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์กนกวรรณ  แก้วประเสริฐ

หัวหน้าแขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree Master of  Business Administration (MBA:Human Resource) ,  Siam University

Bachelor's Degree Bachelor of   Science  (Marketing) , Bansomdejchaopraya-Rajabhat-University 
04. 2018